Razvoj web aplikacija – III dio

Web forme realizovane upotrebom HTML-a obezbjedjuju korisnicima jednostavan komunikacioni interfejs koji u pozadini ima efikasne mehanizme za razmjenu podataka sa web serverom. Ovo je najvažnija osobina web-a koja mu je obezbjedila planetarnu popularanost. PHP je “proširenje” HTML-a i ima dodatne programske mehanizme koji omogućuju da se od strane developera realizuju web forme maksimalno prilagodjene ergonomiji običnog korisnika.

Podaci iz web formi su raspoloživi PHP-ovim superglobalnim promjenljivim upotrebom $_GET i $_POST superglobalnih polja. Koje od ova dva superglobalna polja će biti korišteno zavisi od algoritma upotrebljenog u implementaciji programa. Pored ova dva superglobalna polja imamo i $_REQUEST suprglobalno polje koje se takođe može koristiti za pristup podacima u web formi  uz određena ograničenja. $_REQUEST  integriše funkcionalnosti i $_GET i $_POST polja.

Continue reading

Advertisements