Razvoj web aplikacija – III dio

Web forme realizovane upotrebom HTML-a obezbjedjuju korisnicima jednostavan komunikacioni interfejs koji u pozadini ima efikasne mehanizme za razmjenu podataka sa web serverom. Ovo je najvažnija osobina web-a koja mu je obezbjedila planetarnu popularanost. PHP je “proširenje” HTML-a i ima dodatne programske mehanizme koji omogućuju da se od strane developera realizuju web forme maksimalno prilagodjene ergonomiji običnog korisnika.

Podaci iz web formi su raspoloživi PHP-ovim superglobalnim promjenljivim upotrebom $_GET i $_POST superglobalnih polja. Koje od ova dva superglobalna polja će biti korišteno zavisi od algoritma upotrebljenog u implementaciji programa. Pored ova dva superglobalna polja imamo i $_REQUEST suprglobalno polje koje se takođe može koristiti za pristup podacima u web formi  uz određena ograničenja. $_REQUEST  integriše funkcionalnosti i $_GET i $_POST polja.

Continue reading

Advertisements

Razvoj WEB aplikacija – II dio

U prethodnoj sesiji smo identifikovali osnovne pojmove koji su relevantni za web razvoj i postavili elemente okruženja unutar kojeg možemo da pristupimo realizaciji naše web aplikacije.

U nastavku ćemo se pozabaviti načinom na koji komuniciraju dijelovi programskog koda u našoj datoteci koju postavljamo na web server i kako se u praksi na realnom primjeru  realizuje client / server paradigma.

Continue reading

Razvoj WEB aplikacija – I dio

U tekstu koji je pred Vama a koji pretstavlja prvi  dio sesije o internet razvoju pokušaćemo da razjasnimo neke elementarne pojmove:

  • šta je client / server paradigma
  • web server i internet browser – međusobne relacije
  • kako su organizovana dokumenta na web serveru
  • šta je lokalni web server i kako postaviti lokalni web server

U tekstovima koji će usljediti ćemo vidjeti kako se koristeći tehnologiju proizašlu iz ovih osnovnih pojmova razvijaju aplikacije za web. Continue reading

Content management system – CMS

Web prezentacije su namenjene agencijama i firmama koje žele da predstave svoj sadržaj na internetu. Web prezentacije su stranice koje sadrže osnovne podatke o agenciji ili firmi, kao i opis proizvoda ili usluga kojima se firma bavi. U pretraživačima one su optimizovane po nazivu  agencije ili firme, kao i po proizvodu ili usluzi koja se pruža.

CMS (Content menagment system) je posebna vrsta web prezentacije koja predstavlja web stranicu sa tzv administrativnim podsistemom. Adminstracija je deo stranice kojoj pristupa samo vlasnik web stranice odakle je moguće mijenjati bilo koji deo stranice (dodavanje, brisanje, izmena novih prizvoda, slika, vijesti). Continue reading

Tehnicke aktivnosti na realizaciji internet site-a

Na početku, dobro je razjasniti neke osnovne pojmove.

DNS – Najopštije govoreći, DNS je jedna baza podataka u koju su upisana sva imena i odgovarajuće adrese pojedinih računara (IP adrese), te grupa funkcija koje omogućavaju prevođenje ovih adresa. Treba naglasiti da npr. cijeli Internet, koji je takođe jedna velika mreža, koristi DNS mehanizam.

WEB Server – udaljeni računar s kojeg se na korisnikovom računaru prikazuje HTML datoteka kad korisnik u svoj web browser upiše adresu vaše web stranice.

Internet hosting service – su usluge koje pružaju internet serveri dozvoljavajući organizacijiama i fizičkim licima da postavljaju razne vrste svojih sadržaja na internet. Postoje različite vrste Internet servisa. Jedna od najpoznatijih vrsta je web hosting servis. Većina hosting provider-a (pogledati kasnije definiciju ovog pojma) obezbjedjuje pružanje usluga više različitih servisa među kojima i web hostinga. Web hosting servis u sebi obuhvata i pružanje e-mail hosting servisa (a to je takođe internet hosting servis). DNS hosting (takodje jedan od internet hosting servisa) je servis koji je u vezi sa registracijom domena. Ovo je samo nekoliko od mnogih Internet servisa.

web hosting service je tip Internet Hosting servisa koji omogućuje fizičkim licima i firmama da naprave svoj vlastiti web site kojem se može prići preko World wide weba. Web hosting provider obezbjeđuju prostor na svojim serverima za svoje klijente kao i pristup internetu. Web hosting provider-i mogu da obezbjeđuju pristup internetu i daju prostor svojim klijentima i na serverima koji nisu njihovo vlasništvo.

web hosting provider – osoba, firma ili ustanova koja vam nudi prostor na svom serveru po nekoj cijeni i nekim uslovima i koja vam pruža odredjeni skup internet usluga (skup usluga nije propisom definisan a razlike u cjenama usluga provider-a su u direktnoj vezi sa vrstom usluga koja se pruža).

site – skup (linkovima) povezanih stranica (HTML datoteka) na nekoj web adresi.

upload – slanje/postavljanje datoteka s vašeg računara na server. Najčešće se obavlja putem FTP protokola uz pomoć FTP klijenta (programa) Continue reading